Kennismanagementscan

Een kennismanagementscan maakt duidelijk hoe het met uw organisatie op het gebied van kennismanagement is gesteld.

Bootrialto beschikt over een algemene kennismanagementscan. Daarnaast worden er een aantal kennismanagementscans ontwikkeld die zijn toegesneden op een bepaalde doelgroep (o.a. provincies, gemeenten en onderwijsinstellingen). De eerste die hiervan beschikbaar is, is de "Bootrialto Kennismanagement Scan Provincies".

U kunt een demo-versie van de algemene kennismanagementscan uitproberen.

De Bootrialto kennismanagementscan

Een kennismanagementscan maakt duidelijk hoe het op dit moment met kennismanagement binnen uw organisatie is gesteld. Daarnaast draagt de scan bij aan de begripsvorming over en het bewustzijn van kennis en kennismanagement bij de medewerkers. De scan kan zowel als nulmeting of als voortgangsmeting worden gebruikt. Waarna op basis van de uitkomsten verdere acties kunnen worden gedefinieerd.

Praktijkervaring heeft ons geleerd dat één algemene kennismanagementscan niet altijd volstaat. Bootrialto heeft er daarom voor gekozen meerdere scans naast elkaar te ontwikkelen, zodat recht kan worden gedaan aan de specifieke eigenschappen van een bepaald type organisatie. De ontwikkeling van deze scans vindt plaats in nauwe samenwerking met de doelgroep. Zo is de "Bootrialto Kennismanagement Scan Provincies" ontwikkeld met de medewerking van verschillende provinciale medewerkers.

De opbouw van de verschillende scans komt wel overeen. Volgens Bootrialto ligt het succes van kennismanagement besloten in het beantwoorden van een vijftal vragen. Deze vragen vormen ook de basisindeling van de diverse kennismanagementscans.

  • Welke doelstellingen stelt de organisatie zich?
  • Wat zijn de cruciale kennisgebieden voor het realiseren van deze doelstellingen?
  • Hoe brengen we de kenniscyclus van kennis ontwikkelen, vastleggen, toegankelijk maken, delen, (her)gebruiken en evalueren van deze cruciale kennis op gang?
  • Hoe houden we de kenniscyclus draaiende?
  • Welke instrumenten en maatregelen zetten we hiervoor in op het gebied van organisatie en cultuur, processen en technologie?

Om een idee te krijgen hoe de kennismanagementscan er uitziet, kunt een demo-versie uitproberen. Dit is een beknopte versie van de algemene "Bootrialto Kennismanagement Scan".

Uitvoeren kennismanagementscan door Bootrialto
Bij de uitvoering van een kennismanagementscan bieden wij alle medewerkers van een afdeling/eenheid de gelegenheid om online een kennismanagementscan in te vullen. De individuele resultaten van deze scan worden direct online teruggekoppeld naar de medewerkers.

De resultaten op afdelings-/eenheidsniveau worden in een rapportage verwerkt. Naast de weergave van deze resultaten vindt in deze rapportage een analyse van de uitkomsten van de kennismanagementscan plaats en worden op basis van resultaten en analyse conclusies en aanbevelingen gedaan. In de aanbevelingen wordt een onderscheid gemaakt in acties die op korte termijn (quick wins) kunnen worden uitgevoerd en acties die een langere uitvoeringstijd vragen.

De kosten voor het uitvoeren van een kennismanagementscan voor een afdeling/eenheid bedragen € 450. Indien u geïnteresserd bent om een kennismanagementscan door Bootrialto te laten uitvoeren, neemt u dan contact met ons op.